Indvindingsboringer

 

Vandværket har i alt 3 boringer i skoven ved Ellemandsbjerget, hvorfra der kan indvindes vand.
Helgenæsvand indvinder årligt 30.000 m3 vand.
P.t er boring 2 lukket p.gr.a. analyseresultet af 26. maj 2009, der viser et indhold af BAM, der er overskreden den tilladte grænseværdi.
De løbende vandanalyser for de enkelte boringer vil fremover også omfatte boring 2, selvom den ikke er i brug, dette i forventning om, at den registrerede forurening er forbigående og vil blive udvasket med tiden.

 


Vandkvalitet og kontrol

 

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper:

• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.